Bảo vệ môi trường

Công ty chúng tôi đã xây dựng hệ thống quản lý môi trường và được cấp chứng nhận ISO14001 từ năm 2009. Hệ thống đó hiện vẫn đang được duy trì đến hôm nay.
Hàng năm, các luật định liên quan đến môi trường của Việt Nam thường xuyên được sửa đổi, áp dụng. Công ty chúng tôi luôn ý thức tuân thủ pháp luật bảo vệ môi trường, đồng thời luôn có những biện pháp cải tiến nhanh chóng để đáp ứng yêu cầu pháp luật Việt Nam đề ra.

Với các thắc mắc riêng lẻ liên quan đến các chất độc hại và xung đột khoáng chất gây ảnh hưởng đến môi trường, chúng tôi sẽ lần lượt đáp ứng yêu cầu của quý khách hàng, do vậy xin hãy liên hệ với chúng tôi.