Bảo vệ môi trường

Công ty chúng tôi đã xây dựng hệ thống quản lý môi trường và được cấp chứng nhận ISO14001 từ năm 2009. Hệ thống đó hiện vẫn đang được duy trì đến hôm nay.
Hàng năm, các luật định liên quan đến môi trường của Việt Nam thường xuyên được sửa đổi, áp dụng. Công ty chúng tôi luôn ý thức tuân thủ pháp luật bảo vệ môi trường, đồng thời luôn có những biện pháp cải tiến nhanh chóng để đáp ứng yêu cầu pháp luật Việt Nam đề ra.

*Thông tin đánh giá tác động môi trường
Tên dự án: Dự án” nâng công suất sản xuất các sản phẩm nhãn mác, tem hướng dẫn của công ty TNHH Joyo Mark Việt Nam”
Địa chỉ: Lô số 10, đường TS19, KCN Tiên Sơn, Thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.
Công ty TNHH Joyo Mark đã thực hiện đánh giá tác động môi trường và được phê duyệt bởi sở tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Ninh theo công văn 88/QĐ-TNMT ngày 27/10/2014 và hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường được xác nhận theo công văn 1134/TNMT-MTg ngày 23/9/2015.

Với các thắc mắc riêng lẻ liên quan đến các chất độc hại và xung đột khoáng chất gây ảnh hưởng đến môi trường, chúng tôi sẽ lần lượt đáp ứng yêu cầu của quý khách hàng, do vậy xin hãy liên hệ với chúng tôi.