Quan trắc môi trường định kỳ

Công ty Joyo Mark (Việt Nam) thực hiện quan trắc định kỳ theo quy định. Kết quả quan trắc đạt tiêu chuẩn quy định hiện hành.

Kết quả quan trắc kỳ 4 năm 2023

Ket-qua-quan-trac-moi-truong-dot-4-2023

Kết quả quan trắc kỳ 3 năm 2023

Ket-qua-quan-trac-moi-truong-dot-3-2023

Kết quả quan trắc kỳ 2 năm 2023

Kết quả quan trắc kỳ 1 năm 2023

Ket-qua-quan-trac-moi-truong-dot-01-2023