Quan trắc môi trường định kỳ

Công ty Joyo Mark (Việt Nam) thực hiện quan trắc định kỳ theo quy định. Kết quả quan trắc đạt tiêu chuẩn quy định hiện hành.

Kết quả quan trắc kỳ 1 năm 2022:

Ket-qua-quan-trac-ky-1

Kết quả quan trắc kỳ 2 năm 2022

Ket-qua-quan-trac-ky-2