Đánh giá tác động môi trường

Thông tin đánh giá tác động môi trường

Tên dự án: Dự án” nâng công suất sản xuất các sản phẩm nhãn mác, tem hướng dẫn của công ty TNHH Joyo Mark Việt Nam”

Địa chỉ: Lô số 10, đường TS19, KCN Tiên Sơn, Thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

Công ty TNHH Joyo Mark đã thực hiện đánh giá tác động môi trường và được phê duyệt bởi sở tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Ninh theo công văn 88/QĐ-TNMT ngày 27/10/2014 và hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường được xác nhận theo công văn 1134/TNMT-MTg ngày 23/9/2015.